Trial Ebooks & Trial Ejournal

Trial Ebooks & Trial Ejournal

Perpustakaan IPB mendapatkan Trial Ebooks dan Trial Ejournal dari Sagepub.com
Dapat diakses di:
Ebooks: http://sk.sagepub.com/books
Trial  : 10 September 2018 s.d. 12 Oktober 2018
EJournal : http://journals.sagepub.com/
Trial  : 10 September 2018 s.d. 09 November 2018